[Conan 30 năm] Standee 14 nhân vật

390.000VND450.000VND

  • Hàng pick triển lãm thời gian hàng về kéo dài tùy theo thời gian đặt
  • Hàng có nhận cọc nếu mua từ 2 nhân vật trở lên
  • Shop hỗ trợ chia phần chuyển khoản theo tháng