Game Mật Mã

Đây là trang tổng hợp thông tin Game Mật Mã tại các Project, Event, Sản Phẩm
Các bạn tham gia Game vui lòng điền form mỗi Project, mỗi Event sau khi giải xong để nhận quà. 

💌 Các Project và Event đang tiến hành:

  • Mật mã Combo Tại Group (đã kết thúc) – Hạn liên hệ nhận 10/10

Link form điền thông tin và mật mã: https://forms.gle/yEDQsBFsk67tCgtf8

  • Mật mã mua tại Shopee (đã kết thúc) – Hạn liên hệ nhận 10/10

Link form điền thông tin và mật mã: https://forms.gle/5U7UWzCYk6G61kNF7

  • Mật mã Project 100 – PJ 1 (Combo Tập 100)

Link form điền thông tin và mật mã (nếu là chữ viết thường, không cách, nếu là số không cách): https://bit.ly/3la9eKA

  • Mật mã Project 100 – PJ 2 (100 Combo)

Link form điền thông tin và mật mã: https://bit.ly/31cBQvp

💌 Các phần quà tương đương với mỗi Project, Event:

  • Mật mã Combo Tại Group (đã kết thúc) – Hạn chót nhận quà 10/10

Hình ảnh quà: Link quà    (Hình ảnh trên túi Snack ngẫu nhiên 6 loại)

  • Mật mã mua tại Shopee (đã kết thúc) – Hạn chót nhận quà 10/10

Hình ảnh quà: Link quà

  • Mật mã Project 100 – PJ 1 (Combo Tập 100) 

Hình ảnh quà: Link quà

  • Mật mã Project 100 – PJ 2 (100 Combo)

Hình ảnh quà: Link quà

Bài viết được đăng trong Event.