Bộ sản phẩm Night and Day [T4/2022]

160.000VND250.000VND

  • Huy hiệu: 5.5cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Móc khóa: 42×57mm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Bìa mini (2 cái): Lớn: 70×150mm, Nhỏ: 70×100mm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Phát hành: Tháng 4/2022