Bao đựng thẻ học sinh / sinh viên kèm dây phong cách Học viện cảnh sát [T4/2022]

550.000VND

  • Bao đựng: 108×68mm
  • Dây: 480×20mm