[Bản thường] Bộ sản phẩm mùa hè Marin [T8/2022]

135.000VND300.000VND

  • Bìa hồ sơ A4 | Standee: 12×6cm 
  • Kẹp Acrylic: 6.5cm | Huy hiệu: 5.6cmMóc khóa: 6.5cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Phát hành: Tháng 8/2022